ČISTOĆA RIJEKA

30. rujna 2013.- Konstituirajuća sjednica Skupštine Društva

Dana 30.09.2013. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva.
DNEVNI RED:
 
        1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
 
        2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva.
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
 
        3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva.
/Izvjestitelj: dipl.ing. Bojan Jurdana, direktor/
 
        4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2013.godinu
/Izvjestitelj:dipl.ing. Bojan Jurdana, direktor/
 
            5. Razno.
 
Donijete su slijedeće odluke :
 
Ad.1.
O D L U K A br. 1.
 
 
            Temeljem odredbe članka 21. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se zamjenik predsjednika Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gosp Tomislav Klarić, Gradonačelnik Grada Bakra.
 
            Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri (4) godine i nije ograničen.
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 2.
 
            Temeljem odredbe članka 20. i 25. Društvenog ugovora usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.
            Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine usvojen dana 24. studenog 2009. godine.
            Poslovnik o radu Skupštine priložen je ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
 
 
 
Ad.3.
O D L U K A   br. 3.
 
            Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva u prethodnom mandatu od 2009.-2013. godine, te se utvrđuje da su sve donijete Odluke i Zaključci realizirani.
 
Ad.4.
 
 
O D L U K A  br. 4.
 
            IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
            Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
 
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.