ČISTOĆA RIJEKA

29. travnja 2013.- 17. sjednica Skupštine Društva

    Dana 29.04.2013. godine održana je 17. sjednica Skupšine Društva.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE, RIJEKA, Dolac 14, ODRŽANE DANA 29. TRAVNJA 2013. GODINE

D N E V N I   R E D
 
1.Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2012. godine.
2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2012. godinu.
                   2.1. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu
                   2.2. Godišnje izvješće za 2012. godinu
            /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2012. godinu.
            /Izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2012. godinu.
            /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2012. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.
            /Izvjestiteljica: Snježana Čop, predsjednica Nadzornog odbora /
6. Razno.
 

Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Skupština Društva donijela je slijedeće odluke:
Ad.1.
O D L U K A  br. 81.
                Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2012. godine. 
Ad.2.
O D L U KA  br. 82.
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za godinu 2012.
Točka I.
            Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2012. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
            1. Bilanca
            2. Račun dobiti i gubitka
            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
            4. Izvještaj o novčanom tijeku
            5. Izvještaj o promjeni kapitala
            6. Godišnje izvješće
Točka II.
 
            Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.023.339,74 kn, te poslije oporezivanja u iznosu od 593.224,59
            Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 188.428.642,12 kn.
O D L U K A  br. 83.
o uporabi ostvarene dobiti za godinu 2012.
            Skupština Društva ostvarenu dobit u 2012. godini u iznosu od 593.224,59 kn, raspoređuje u zadržanu dobit.
            Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2012.  godine.
Ad.3.
O D L U K A   broj 84.
            Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
            Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka čini sastavni dio ove odluke.
Ad.4.
O D L U K A br. 85.
            Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu.
            Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
O D L U K A br. 86.
            Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2012. godine.
            Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.
            Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.