ČISTOĆA RIJEKA

27.05.2015.-11. sjednica Skupštine Društva

Dana 27.05.2015. godine održana je 11. SJEDNICA SKUPŠTINE KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka.

GLASOVANJE I DONOŠENJE ODLUKE PROVEST ĆE SE SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 24. STAVKA 4. DRUŠTVENOG UGOVORA - ELEKTRONSKIM PUTEM.
 
 
 
DNEVNI RED:
 
  1. Razmatranje zahtjeva Grada Rijeke za osnivanje prava građenja na k.č. broj 545/4 k.o. Stari grad.
 
 
 
Na sjednici je donijeta slijedeća odluka
 
 
 
 

ODLUKA br. 48

 
 
KD Čistoća d.o.o. daje  Gradu Rijeci pravo građenja na zemljištu u Mihačevoj dragi, površine 14.742 m2 , na k.č. 545/4 k.o. Stari grad, koja odgovara gruntovnoj čestici 1320 upisane u z.k. ul. broj 5345 (novi uložak) k.o. Kozala, a radi izgradnje reciklažnog dvorišta.
Pravo građenja se daje bez naknade za vrijeme dok je u funkciji reciklažno dvorište.
Sa Gradom Rijeka zaključit će se ugovor o pravu građenja.