ČISTOĆA RIJEKA

23. prosinca 2013.- 3. sjednica Skupštine Društva

Dana 23.12.2013. godine održana je 3. sjednica Skupštine Društva.
DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva održane 18.11.2013. godine.
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2013. godinu.
          /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
3. Informacija o Planu poslovanja za 2014. godinu.
          /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
4. Davanje  suglasnosti  na  Pravilnik  o  financiranju  razvoja  komunalne djelatnosti za 2014. godinu.
          /izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
5.  Razno.

 
Donijete su slijedeće odluke :
 
Ad.1.
O D L U K A   br. 12.
 
Verificira se Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. studenog 2013. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A   br. 13.
 
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 14.
 
Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
Vrši se ispravka na str. 15. tabela 13. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA - pod red. brojem 4. umjesto „Naknade članovima uprave poduzeća“ upisuje se: „4. Naknade članovima Nadzornog odbora - 100.000,00 kuna“.
Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
 
O D L U K A  Br. 15.
 
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.
Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
 
Ad.5
 
O D L U K A  br. 16.
 
Vrši se ispravka odluke broj 9. sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. 11. 2013. godine.
U članku 2. mijenja se točka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu i glasi:
„sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 16.851.400,00 kn.“
Na str. 3. pod točkom 1.6. Nabavka opreme, vrši se ispravka financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i iznosi 922.900,00 kn.
 
 
                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                               Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.