ČISTOĆA RIJEKA

20.07.2018. - 5. sjednica Skupštine Društva

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Skupštine Društva održanih dana 28.12 2017. godine i 18.06.2018.godine.
  2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu:

                  Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

                  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu

                  /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./

  1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu

                  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu

                  /Izvjestitelj: Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora/

  1. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za2017. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu

                  /Izvjestitelj: Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora /

  1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine

                  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Informacija o realizaciji odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezanih usluga na području Općine Klana
  2. Informacija o budućim aktivnostima jedinica lokalne samouprave - članova društva u pogledu dodjele obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom, a vezano za dugoročno planiranje poslovanja KD Čistoća d.o.o.
  3. Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:

 

Ad.1.

ODLUKA  br. 14.

 

Verificiraju se zapisnici sa 3. i 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 28.12.2017. godine i 18.06.2018. godine, uz slijedeću korekciju:

U Zapisniku sa 3. sjednice Skupštine Društva od 28.12.2108. godine vrši se ispravak Zaključka br. 4., koji glasi:

„Zadužuje se uprava Društva da razmotri iznijete primjedbe članova Skupštine, te da nakon razmatranja i analize članovima Skupštine dostavi analizu cijena vezano za djelatnosti čišćenja javno prometnih površina i održavanja čistoće javnih nužnika i pothodnika.“

 

Ad.2.

 

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 5. sjednici Skupštine društva dana 27.06.2018. godine jednoglasno je donijela

 

 

ODLUKU br. 15.

Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

            1. Bilanca

            2. Račun dobiti i gubitka

            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

            4. Izvještaj o novčanom tijeku

            5. Izvještaj o promjeni kapitala

            6. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 7.889.153,87 kuna, te gubitak poslovne godine za 2017. godinu iznosi 7.889.153,87 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 202.745.671,09 kuna.

 

 

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07, 146/08.,137/09.,125/11.,111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. i 46.  Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 5. sjednici Skupštine društva, jednoglasno je donijela dana 27.06.2018. godine

 

ODLUKU br. 16.

o pokriću gubitka za 2017. godinu

 

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak u poslovanju za 2017. godinu iznosi 7.889.153,87 kuna.

Gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva.

 

Ad.3.

ODLUKA br. 17.

 

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

 

Ad.4.

ODLUKA br. 18.

 

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

 

Ad.5.

ODLUKA br. 19.

 

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

 

Ad.6.

ODLUKA br. 20.

 

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

 

 

Ad.7.

ODLUKA br. 21.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2017. godine, uz ispravak zaključka br. 4. sa 3 sjednice Skupštine društva održane dana 28.12.2017. godine, sukladno odluci br. 14.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima, osim zaključka br. 9. sa 22. sjednice Skupštine društva održane dana 29.03.2017.godine, koji nije realiziran.

 

Ad.8.

ODLUKA br. 22.

 

Prihvaća se informacija predstavnice Općine Klana vezane za donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Klana, kojom se obavljanje navedenih javnih usluga povjerava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, kao i Odluke o načinu obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezanih usluga na području Općine Klana.

Od Predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana traži se da u roku od 60 dana uskladi kontradiktorne odredbe u navedenih odlukama, te da o tome pisanim putem izvijesti KD Čistoća d.o.o. Rijeka, obzirom da su iste odluke iznimno važne za daljnje postupanje i poslovanje KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

Ad.9.

 

ODLUKA br. 23.

 

Zadužuju se Općina Viškovo, Općina Klana i Grad Kastav da do 15.10.2018. godine Skupštini Društva dostave konkretnu informaciju o svojim stavovima i odlukama vezano za osnivanje svojih komunalnih društava za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom i eventualnog istupanja iz KD Čistoća d.o.o., te prestanak dodjele obavljanja navedenih usluga KD Čistoća d.o.o. Rijeka, kako bi društvo temeljem navedenih odluka moglo racionalno planirati buduće poslovanje.

 

Ad.10. Razno

ODLUKA br. 24.

 

1. Utvrđuje se novi iznos bruto plaće direktora u suglasju sa dopisom Gradonačelnika Grada Rijeka od dana 28.05.2018.godine koji čini sastavi dio ove Odluke.

2. Utvrđuje se da Direktor ima pravo na uporabu službenog automobila. Uporaba službenog automobila izvan radnog vremena od strane direktora smatra se plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi. Neto iznos plaće u naravi čini 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om) odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila, odnosno o prijeđenom broju kilometara. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena. Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi direktoru se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu. Direktor nema pravo na uporabu službenog automobila za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana 01.07.2018. godine.

4. Direktor i Društvo sklopit će dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između direktora i Društva, sukladno točkama 1., 2. i 3. Ove Odluke.

 

 

                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

                                                                                  Irena Miličević