ČISTOĆA RIJEKA

19.06.2019. 9. sjednica Skupštine Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

 

Dana 19.06.2019. godine održana je 9. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2018. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2018. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

            /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2018. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2018. godine

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Razno.           

 

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

 

Ad.1.

 

ODLUKU  br. 35.

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2018. godine.

 

  1.  

 

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,14žzDXH,6/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 9. sjednici Skupštine društva dana 19.06.2019. godine jednoglasno je donijela

 

ODLUKU br. 36.

Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2018. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

            1. Bilanca

            2. Račun dobiti i gubitka

            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

            4. Izvještaj o novčanom tijeku

            5. Izvještaj o promjeni kapitala

            6. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 14.971.707,11 kuna, te nakon oporezivanja  u iznosu od 14.971.707,11 kuna.

Zbog prenesenih poreznih gubitaka, Društvo nema obvezu poreza na dobit za 2018. godinu.

Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 198.945.019,23 kune.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 9. sjednici Skupštine društva dana 19.06.2019. godine jednoglasno je donijela

ODLUKU br. 37.

 

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobitak u poslovanju za 2018. godinu iznosi 14.971.707,11 kuna.

Dobitkom poslovne godine u iznosu od 14.971.707,11 kuna, pokriva se preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13.847.983,47 kuna, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.123.723,64 kune prenosi se u zadržanu dobit.

 

Ad.3.

ODLUKU br. 38.

 

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

 

Ad.4.

ODLUKU br. 39.

 

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu čini sastavni dio ove odluke.

 

 

Ad.5.

ODLUKA br. 40.

 

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

 

Ad.6.

ODLUKU br. 41.

 

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

 

Ad.7.

ODLUKU br. 42.

 

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2018. godine.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima, osim zaključka br.7., po kojem će se materijal pripremiti za iduću sjednicu Skupštine Društva.

 

 

                                                                                  Predsjednik Skupštine

                                                                                  Mr.sc. Vojko Obersnel