ČISTOĆA RIJEKA

18. studenog 2013.- 2. sjednica Skupštine Društva

Dana 18.11.2013. godine održana je 2. sjednica Skupštine Društva.
DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane 30. rujna 2013. godine.

2. Opoziv članova Nadzornog odbora.
/Izvjestitelj: Marko Filipović/

3. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
      /Izvjestitelj: Marko Filipović/

4. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja     komunalne      djelatnosti za 2013. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/

6. Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/

7. Razmatranje i usvajanje Dodatka III Sporazuma o financiranju realizacije        razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih          voda, održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada i nabavke opreme za javni    prijevoz.
/Izvjestitelj: Marko Filipović/

8. Razno.
 
Donijete su slijedeće odluke :
 
Ad.1.
O D L U K U   br. 5
 
Verificira se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 30. rujna 2013. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A   br. 6
 
Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka opozivaju se članovi Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka i to:
 
1. Snježana Čop, iz Rijeke, Naste Rojc Naste Rojc 4
2. Olivio Ljubičić, iz Rijeke, 1. Maja 36
3. Željko Plazonić, iz Viškova, Benčani 9
4. Ivo Jelušić, iz Kraljevice, Filipa Pavešića 1
5. Zdravko Cigić , iz Rijeke, Mirka Čurbega 3
 
 
 
Ad.3.
O D L U K A   br. 7
 
Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Nadzorni odbor Društva u slijedećem sastavu
 
            1. Dragan Blašković, predstavnik Grada Rijeke
            2. Petra Karanikić, predstavnik Grada Rijeka
            3. Vesna Bruketa, predstavnica Grada Kraljevice
            4. Željko Plazonić, predstavnik Općine Viškovo
            5. Zdravko Cigić, predstavnik radnika
 
Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine.
 
Ad.4.
 
O D L U K U  br. 8
 
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
 
Ad.5
O D L U K U  br. 9.
 
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2013. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
                                                            
                       
O D L U K U  br. 10.
 
Utvrđuju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu. Smjernice čine sastavni dio ove odluke.
 
 
Ad.7.
O D L U K U  br. 11.
 
Daje se suglasnost na sklapanje Dodatka III Sporazuma o financiranju realizacije razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz.
 
Dodatak III Sporazumu stupa na snagu danom potpisa istoga od strane ovlaštenih predstavnika stranaka Sporazuma.
 
                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                               Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.