ČISTOĆA RIJEKA

17.10.2016.-17. sijednica Skupštine društva

Dana 28.09.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava, Titov trg 3 , sa početkom u 14,30 sati, održana je 17. sjednica Skupštine Društva sa  slijedećim dnevnim redom:

D N E V N I  R E D :

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 09.05.2016. godine.
  2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
  3. Informacija o kreditnom zaduženju KD Čistoća d.o.o. Rijeka i donošenje odluke o načinu  plaćanja troškovaprijevoza i zbrinjavanja otpada. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/.
  4. Razno.

 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
 
Ad.1.
 

ODLUKA br. 71.

 
 
Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
 
 
Ad.2.
 
 

O D L U K U  br. 72.

 
 
IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.3.
 
Prima se na znanje informacija.
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
                                                                                              mr.sc. Vojko Obersnel