ČISTOĆA RIJEKA

12.01.2017. - 19. sjednica Skupštine Društva

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 14,45 sati, održana je 19. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:
1.   Verifikacija zapisnika sa 17. i 18. sjednice Skupštine Društva koje su održane dana 28.09.2016. godine i 11.11.2016. godine. 
2.   Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu -             Investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3.   Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu.        
      /Izvjestitelj:  Bojan Jurdana, direktor Društva/
4.   Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017.godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5.   Izvješće o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te nad upotrebom sredstava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, glede prijedloga uprave za davanje suglasnosti na isplatu radnicima KD Čistoća d.o.o. koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., sve sukladno odluci Skupštine Društva od 11.11.2016. godine.
      /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
6.   Razno.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
Ad.1.

ODLUKA br. 74.

 
Verificiraju  se zapisnici sa 17. sjednice Skupštine Društva  održane dana 28.09.2016. godine i 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 11.11.2016. godine.
 
Ad.2.

O D L U K U  br. 75.

 
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
                                                          
Ad.3.

O D L U K U  br. 76.

 
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
 

O D L U K U  br. 77.

 
Utvrđuju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Smjernice Plana poslovanja za 2017. godinu  čine sastavni dio ove Odluke.
 
 
 
 
Ad.5.
 

O D L U K U  br. 78.

 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te nad upotrebom sredstava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, glede prijedloga uprave za davanje suglasnosti na isplatu radnicima KD Čistoća d.o.o. koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., sve sukladno odluci Skupštine Društva od 11.11.2016. godine.
 
Razno

O D L U K U  br. 79.

 
1. Na temelju zahtjeva za opoziv podnesenog dana 02.12.2016. godine, Bojan Jurdana iz Rijeke, Istarska 84, OIB: 26014482601 opoziva se s dužnosti direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka s danom 03.12.2016. godine, s kojim danom prestaju sva međusobna prava i obveze u izvršavanju funkcije direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
 
2. Skupština KD Čistoća d.o.o. Rijeka će sa Bojanom Jurdanom sklopiti sporazumni raskid Ugovora o pravima i obvezama direktora od dana 28. prosinca 2012. godine, a Bojan Jurdana će sklopiti Ugovor o radu s Društvom, sukladno čl. 11. Ugovora o pravima i obvezama direktora. 
 

O D L U K U  br. 80.

 
1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Jasna Kukuljan iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
2. Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 03.12.2016. godine do dana 01.ožujka 2017. godine.
4. Prava i obveze direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka regulirati će se posebnim ugovorom.
5. Postupak izbora direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka na rok od 4 godine provest će se najkasnije do dana 01.ožujka 2017. godine.
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
 
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel