ČISTOĆA RIJEKA

10.10.2019. 10. sjednica Skupštine Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA 

Dolac 14 , RIJEKA 

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

 

 

Dana 10.10.2019. godine održana je 10. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim 

 

 

DNEVNIM REDOM

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 19.06.2019. godine 

2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu 

3. Razno. 

 

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

 

Ad.1. 

 

O DL U K A br. 43.

 

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 19.06.2019. godine. 

 

Ad.2.

 

ODLUKA br. 44.

 

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se i imenuje za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. 

Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d..o. Rijeka za 2019. godinu. 

 

Ad.3. 

ZAKLJUČAK br. 9.

 

Zadužuje se uprava Društva da jedinicama lokalne samouprave - suvlasnicima Društva pisanim putem dostavi upute o uvođenju namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

 

 

 

 

 

Predsjedavajući Skupštinom

 

Marko Filipović, po punomoći