ČISTOĆA RIJEKA

10.04.2017. - 22. sjednica Skupštine Društva

Dana 29.ožujka 2017. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva,  sa  slijedećim dnevnim redom:

D N E V N I  R E D :
 
1.     Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2017. godine.
2.    Izvješće Povjerenstva za provedbu Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD            Čistoća d.o.o. Rijeka .
       Izvjestitelj: Tanja Vuković
3.    Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
       Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel
4.    Razno.
 
 
Na sjednici su jednoglasno  donijete slijedeće odluke i zaključak:
 
 
Ad.1.
 
O D L U K A  br. 91
 
Verificira se zapisnik sa 21. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2017. godine.
 
 
Ad.2.
 
O D L U K A   br. 92
 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 27. ožujka 2017. godine.
 
Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva od 27. ožujka 2017. godine priloženo je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
 
 
Ad.3.
O D L U K U   br. 93
O IMENOVANJU UPRAVE - DIREKTORA
 
Za direktora Komunalnog društva ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, imenuje se Jasna Kukuljan, iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
 
Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.
 
Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, vrši se na vrijeme od 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke.
 
Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim ugovorom.
 
 
Ad.4.
ZAKLJUČAK br. 9
 
Od  Općine Viškovo traži se da u razumnom roku (cca 60) dana Skupštini Društva dostavi podatke o novo osnovanom komunalnom društvu u vlasništvu Općine Viškovo, te o planovima i programima društva koji će utjecati na projekciju planova KD Čistoća d.o.o. Rijeka za naredni period.
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
                                                                                              mr.sc. Vojko Obersnel