ČISTOĆA RIJEKA

08.06.2017.-23. sjednica Skupštine društva

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, Titov trg 3 sa početkom u 14,00 sati, održana je 23. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI  RED

 
1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. ožujka 2017. godine.
2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu:
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
Godišnje izvješće Društva za 2016. godinu
/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
            /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.
            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.
            /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2016. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu.
            /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine.
            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine društva br. 50. od 14.07.2015. godine.
            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
9. Razno
 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
 
Ad.1.
ODLUKA  br. 94.

 
Verificira se zapisnik sa 22. sjednice Skupštine društva održane dana 29.03.2017. godine.
 
 

Ad.2.

 
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 23. sjednici Skupštine društva dana 05.05.2017. godine jednoglasno je donijela
 
 

ODLUKU br. 95.
 
Točka I.

 
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
 
            1. Bilanca
            2. Račun dobiti i gubitka
            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
            4. Izvještaj o novčanom tijeku
            5. Izvještaj o promjeni kapitala
            6. Godišnje izvješće
 

Točka II.

 
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 17.376.800,75 kuna, te poslije prijenosa odgođene porezne imovine u iznosu od 17.976.800,75 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 222.522.329,27  kuna.
 
 
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07, 146/08.,137/09.,125/11.,111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. i 46.  Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 23. sjednici Skupštine društva, jednoglasno je donijela dana 05.05.2017. godine
 

ODLUKU br. 96.
o pokriću gubitka za 2016. godinu
 

 
Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak u poslovanju za 2016. godinu iznosi 17.976.800,75 kuna, te je Skupština Društva odlučila o pokriću (prijenosu) gubitka za 2016. godinu da će se pokriti na slijedeći način: 
 
1. Pokriće gubitka iz zadržane dobiti u iznosu od 11.856.506,86  kuna
2. Pokriće gubitka iz ostalih rezervi s osnove dobiti iz ranijih godina u iznosu od 161.464,29 kuna
3. Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 5.958.829,60 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva. 
 
 

Ad.4.

 

ODLUKA br. 97.

 
Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
 
 

Ad.3.

 

ODLUKA br. 98.

 
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
 

Ad.5.

 

ODLUKA br. 99.

 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.
 
 

Ad.6.
ODLUKA br. 100.

 
Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine.
Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.
 
 

Ad.7.
ODLUKA br. 101.

 
Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2016. godine.
Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.
 

Ad.8.
ODLUKA br. 102.

 
Stavlja se van snage Odluka Skupštine Društva broj 50. od 14.07.2015. godine o načinu plaćanja troškova prijevoza i odlaganja otpada na odlagališta izvan područja PGŽ.
Utvrđuje se da se troškovi prijevoza i odlaganja otpada za 2016. godinu i nadalje plaćaju na teret prihoda tekućeg poslovanja. 
 

Ad. 9 .
Zaključak br. 9.

 
Obvezuje se uprava Društva da se nakon ukalkuliranja svih troškova odvoza  u povećanje cijena usluga, napravi okončani obračun po jedinicama lokalne samouprave.
 

Zaključak br.10.

 
Skupština KD Čistoća d.o.o. traži od tvrtke EKOPLUS d.o.o. da izradi usporedbu prihoda i rashoda EKOPLUS-a d.o.o. u uvjetima rada cjelokupnog kapaciteta sustava sa pretovarnim stanicama u odnosu na rad u sadašnjem obimu.
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel