ČISTOĆA RIJEKA

08.05.2015.- 10. sjednica Skupštine Društva

Dana 08.05.2015. (petak) s početkom u  12,45 sati održana je 10. sjednica      
u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke
Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom.

DNEVNI RED

 
 1. Verifikacija zapisnika sa  8. i 9. sjednice Skupštine Društva održanih dana 23.12.2014. i 05.03.2015. godine.
 2. Razmatranje Godišnjeg izvješća Društva za 2014. godinu:
  1. Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu
  2. Godišnje izvješće za 2014. godinu
     /izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 1. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu
/izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
 1. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2014. godinu
/izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 1. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2014. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
/izvjestitelj: Dragan Blašković, predsjednik Nadzornog odbora/
 1. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2014. godine.
/izvjestitelj: direktor Bojan Jurdana/.
 1. Razno.
 
 
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke :
 
 
 
 
ODLUKA br.41.
 
Verificiraju se zapisnici sa 8. i 9. sjednice Skupštine Društva održanih dana  23.12.2014. i 05.03.2015. godine.
 
 
ODLUKA br. 42.
 
Točka I.
 
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2014. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
            1.Bilanca
            2.Račun dobiti i gubitka
            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
            4. Izvještaj o novčanom tijeku
            5. Izvještaj o promjeni kapitala
            6. Godišnje izvješće
 
Točka II.
 
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 658.636,30 kn, te poslije oporezivanja u iznosu 197.805,58 kn.
Bilanca na dan 31.12.2014. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 204.570.443,94 kn.                                                                   
 
 
 
 
ODLUKA br. 43.
o uporabi ostvarene dobiti za 2014. godinu
 
 
Skupština društva ostvarenu dobit za 2014. godinu u iznosu od 197.805,58 kn, raspoređuje u zadržanu dobit. Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2014. godine.
 
 
 

ODLUKA br. 44

 
 
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. god.
 
 
 

ODLUKA br. 45

 
 
Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
 
 
 

ODLUKA br. 46

 
 
Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2014. godine. Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.
 
 
 
 
 
 

ODLUKA br. 47

 
Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2014. godine.
Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.