ČISTOĆA RIJEKA

04.12.2017. 2. sjednica Skupštine Društva

Dana 04.12.2017. godine (ponedjeljak) u 14,00 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je 2. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine društva održane dana 04. listopada 2017. godine.

2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za  2018. godinu.

4.Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:

Ad.1.

Verifikacija zapisnika  odlaže se za iduću sjednicu Skupštine Društva, te se predlaže da se izvrše  korekcije termina održavanja sjednica.

Ad.2.

O D L U K A  br. 5.

Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u slijedećem sastavu:

1. Tanja Vuković, iz Rijeke, Bitorajska 6, predstavnica Grada Rijeke 

2. Petra Karanikić iz Rijeke, Senjskih uskoka 3, predstavnica Grada Rijeke 

3. Robert Simčić iz Klane, Kalužica 41, predstavnik Općine Viškovo

4. Zdravko Cigić iz Rijeke, Mirka Čurbega 3, predstavnik radnika

 

Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u navedenom sastavu bira se i imenuje na vrijeme od 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Ad.3.

O D L U K U  br. 6.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja čine sastavni dio ove odluke.

ZAKLJUČAK br. 2.

Grad Rijeka napraviti će  predložak odluke koju će dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave, te potom sazvati zajednički operativni sastanak, gdje će se razmotriti eventualni novi prijedlozi i  sačiniti konačan tekst odluke kojom se javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada povjerava KD Čistoća d.o.o. Rijeka.  

Ad.4.

 

ZAKLJUČAK br. 3.

Nakon što sve jedinice lokalne samouprave dobiju dopis Koprivničkog Ivanca, sazvat će se operativni sastanak sa ciljem zauzimanja zajedničkog stava vezano za predmetnu problematiku.

 

                                                                                                          Predsjedavajući Skupštinom

                                                                                                          Marko Filipović, dipl. ing.