ČISTOĆA RIJEKA

04.10.2017. Konstituirajuća sjednica Skupštine Društva

Dana 04.10.2017. godine (srijeda) u 12,20 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Izbor Zamjenika Predsjednika Skupštine

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva

3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva

4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:

Ad.1.

ODLUKA br. 1.

Temeljem odredbe članka 21. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Zamjenik Predsjednika Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gđa. Sanja Udović, dipl. oec. Načelnica Općine Viškovo.

Mandat Predsjednika  i Zamjenika Predsjednika traje četiri (4) godine i nije ograničen.

Ad.2.

ODLUKA br. 2.

Temeljem odredbe članka 20. i 25. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.

Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine usvojen dana 30. rujna 2013. godine.

Ad.3.

ODLUKA br. 3.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka u prethodnom mandatu od 2013.  - 2017. godine, te se utvrđuje da su sve Odluke i Zaključci realizirani u zadanim rokovima.

Ad. 4.

ODLUKA br. 4.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.5.

ZAKLJUČAK br.1.

Zadužuje se uprava Društva da za jednu od narednih sjednica Skupštine pripremi informaciju o svim poduzetim aktivnostima i aktivnostima u tijeku, koje se poduzimaju u cilju edukacije građana o odvojenom prikupljanju otpada.

 

                                                                                                          Predsjednik Skupštine

                                                                                                          Mr.sc. Vojko Obersnel