ČISTOĆA RIJEKA

03.03.2017. - 21. sjednica Skupštine Društva

Dana 27.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o.  Rijeka, održana je 21. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom: DNEVNIM REDOM:
 
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Društva  održane dana 30.12.2016. godine.
2.Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
4. Donošenje odluke o produženju statusa imenovanog  direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka do završetka natječaja za izbor direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 

Ad.1.
 
O D L U K A br. 87
 
Verificira se zapisnik sa 20. sjednice Skupštine Društva  održane dana 30.12.2016. godine.
 
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 88.
 
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
Natječaj će se objaviti u Novom listu Rijeka najkasnije do 11.03.2017. godine.
Tekst natječaja glasi:
 
„KD Čistoća d.o.o.
  Rijeka, Dolac 14
Temeljem odredbe članka 38 Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Skupština Društva raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
 
Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239 stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete :
 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme
 • 5(slovima: pet) godina radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine,
 • poznavanje engleskog jezika, 
 • poznavanje rada na računalu .
 
Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:
 1. diplomu o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku),
 2. potvrdu o radnom iskustvu
 3. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice),
 4. uvjerenje o nekažnjavanju,
 5. životopis,
 6. viziju Društva do 2021. godine.
 
Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj, te provedbom intervjua.
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima:4) godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
Prijave se podnose na adresu: KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora".
Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima:deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 89.
 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka u sastavu:
 
1.Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
2. Maja Malnar, predstavnica Grada Rijeke
3. Velimir Knežević, predstavnik KD Čistoća  d.o.o. Rijeka
 
Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.
 
Ad.4.
O D L U K U  br. 90.
 
1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Jasna Kukuljan iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
2. Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to počev od 01.03.2017. godine do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora po ovome natječaju, a najkasnije do 01.05.2017. godine.
4.Prava i obveze direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka regulirat će se posebnim ugovorom.
 
                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
 
                                                                                              Mr. sc. Vojko Obersnel