ČISTOĆA RIJEKA

02.12.2015.-14. sjednica Skupštine Društva

Dana 02.12.2015. (srijeda) s početkom u 13,00 sati održana je 14. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

 
      1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2015. godine.
      2. Informacija o I Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
/Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
      3. Prijedlog Smjernica za Izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
      4. Razno. 
 
 
 
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke :
 
Ad.1.
.
O D L U K A  br. 56.
 
 
 
Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2015. godine.
 
 
Ad.2.
 
O D L U K A  br. 57.
 
 
 
Prihvaća se informacija o I Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave
 
 
Ad.3.
 
O D L U K A br. 58.
 
 
 
 
Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.