ČISTOĆA RIJEKA

29.04.2019. 8. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 29.04.2019. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2019. godine
  2. Davanje suglasnosti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

      3.   Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

O D L U K A  br. 34.

            Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.03.2019. godine.

 

Ad.2.

 

O D L U K A   br. 35.

 

            Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu.

 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                              Petra Karanikić