ČISTOĆA RIJEKA

26.travnja 2013.- 27. sjednica Nadzornog odbora

Dana 26.04.2013. godine održana je 27. sjednica Nadzornog odbora.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I GOSPODARENJE OTPADOM, Rijeka, Dolac 14, ODRŽANE DANA 26.04.2013. GODINE.

D N E V N I    R E D
 
1. Verifikacija Zapisnika sa 26 sjednice održane dana 26.02.2013. godine
2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
3. Razmatranje Izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2012. godinu.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
6. Razno.
Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
 
Ad.1.
O D L U K A   br. 118.
 
            Verificira se zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 26.02.2013. godine.
Ad.2.
O D L U K A  br. 119.
 
            Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.023.339,74 kune, te poslije oporezivanja u iznosu od 593.224,59 kuna.
            Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 188.428.642,12 kuna.
            Godišnje izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
ZAKLJUČAK
 
 
            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
 
            1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
            2. Donese odluku da se dobit u iznosu od 593.224,59 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva, u skladu s odredbom članka 46. Društvenog ugovora.
 
 
 
Ad.3.
O D L U K A  br.120.
 
            Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2012. godinu.
 
            Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
O D L U K A  br.121.
 
            Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu.
            Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
O D L U K A  br. 122.
            Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2012. godine, te se dostavlja Skupštini društva na razmatranje i prihvaćanje.