ČISTOĆA RIJEKA

26.11.2019. 13. sjednica Nadzornog odbora Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 26.11.2019. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18.11.2019. godine
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine
  3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.
  4. Razno

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

O D L U K A   br. 55.

 

Verificira se Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 18.11.2019. godine.

 

Ad.2.

 

O D L U K A   br. 56.

 

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine.

 

 

Ad.3.

 

O D L U K A  br. 57.

 

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

                                                                                 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                              Petra Karanikić