ČISTOĆA RIJEKA

26.07.2019. 10. sjednica Nadzornog odbora

 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 26.07.2019. godine održana je 10. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

 

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.06.2019. godine
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
  3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i ustroju radnih mjesta
  5. Davanje prethodne suglasnosti na  Pravilnik o radu
  6. Razno

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

O D L U K A   br. 43.

 

Verificira se Zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 19.06.2019. godine.

 

Ad.2.

 

O D L U K A   br. 44.

 

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - ožujak 2019. godine.

 

 

Ad.3.

 

O D L U K A  br. 45.

 

Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

1. Zaključenje ugovora s HIS d.o.o. Donja Višnjica o održavanju sustava za otplinjavanje i kondicioniranje odlagališnog plina na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac

Ukupna cijena usluge iznosi 1.244.773,00 kn bez PDV-a

 

2. Zaključenje ugovora s DEZINSEKCIJOM d.o.o. Rijeka o ugradnji i najmu uređaja, te isporuci sredstava za tretiranje spremnika za otpad u cilju suzbijanja neugodnih mirisa

Ukupna cijena robe iznosi 1.034.750,00 kn bez PDV-a

 

3. Zaključenje ugovora s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka o nabavi usluge održavanja vozila

Ukupna cijena usluge iznosi 2.199.600,00 kn bez PDV-a

 

Ad.4.

O D L U K A  br. 46.

 

Daje se prethodna suglasnost na usvajanje Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na vidljivom mjestu u prostorijama Društva. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti sve odredbe o organizaciji poslovanja i sistematizaciji radnih mjesta koje su do sada bile na snazi u Društvu.

 

 

Ad.5.

O D L U K A  br. 47.

 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj ploči.  

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe iz Pravilnika o radu od 14. srpnja 2010. godine.

 

 

 

                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                  Petra Karanikić