ČISTOĆA RIJEKA

20.11.2018. 4. sjednica Nadzornog odbora

 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

 

Dana 20.11.2018. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora  sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora  održane dana 04.10.2018. godine

2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine

3. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.  

4. Davanje suglasnosti na ugovor o otkupu potraživanja - faktoring sa Splitskom bankom d.d. Split

5. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

6. Razno.  

 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

O D LU K A br. 17.

 

Verificira se Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 04.10.2018. godine uz slijedeću korekciju:

 

„Odluka br. 16. sa 3. sjednice Nadzornog odbora donijeta je sa 4 glasa za i jednim glasom protiv“.

 

 

Ad.2.

 

O D L U K A  br. 18.

 

Prihvaća se informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - rujan 2018. godine.

 

 

Ad.3.

                                                            

O D L U K U  br. 19.

 

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

 

Smjernice čine sastavni dio ove Odluke.

 

Ad.4.

O D L U K A  br. 20.

 

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje:

 

1.  Ugovora o faktoringu  br. 1778/18-0000263/001 sa Splitskom bankom d.d. Split.

 

Vrijednost ugovora je 12.000.000,00 kuna, jednokratna naknada za otkup potraživanja obračunata je po stopi od 0,10%, nepromjenjiva kamatna stopa u visini od 1,18% godišnje.

 

2. Ugovora o ustupanju tražbina - obična cesija br. 1786/18 sa Splitskom bankom d.d. Split i Gradom Rijeka.

Ad.5.

O D L U K A  br. 21.

 

 

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Unicredit leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb za nabavu:

 

1. Komunalnog vozila za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 3.091.366,00 kn Bez PDV-a.

 

2. Komunalnog vozila - navlakača kontejnera. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.114.565,20 kn bez PDV-a.

 

 

 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

                                                                                              Petra Karanikić