ČISTOĆA RIJEKA

20.06.2018. Konstituirajuća i radna sjednica

DNEVNI RED

 

 1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora
 2. Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora
 3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
 4. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.02.2018. godine
 5. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
 6. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
 8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine
 10. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
 11. Razno.

 

Na sjednici su održane slijedeće odluke:

 

Ad.1.

O D L U K A  br. 1.

 

            Za Predsjednicu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Petra Karanikić, iz Rijeka, Senjskih uskoka 3, OIB: 32481693417.

 

Ad.2.

O D L U K A br. 2.

 

            Za Zamjenicu Predsjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Špalj, iz Križišća, Veli Dol 2, OIB: 63661437294.

 

Ad.3.

O D L U K A  br. 3.

 

            Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

            Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora usvojen na sjednici Nadzornog odbora dana 28.12.2017. godine.

 

Ad.4.

O D L U K A  br. 4.

 

            Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 16.02.2018. godine.

 

Ad.5.

O D L U K A  br.5.

 

            Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

            Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna.

            Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 202.745.671,09 kuna.

 

ZAKLJUČAK

 

            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

 

            1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.          

            2.  Donese odluku da se gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna prenosi na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva.

 

Nakon podnijetog izvještaja otvara se diskusija po točki 6. dnevnog reda. Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja, Vesna Špalj daje na glasovanje izvješće revizije.

 

            Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka , temeljem odredbe članka 36. Društvenog ugovora, jednoglasno donosi

 

Ad.6.

O D L U K A  br. 6.

 

            Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

 

Ad.7.

O D L U K A  br. 7.

 

            Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2017. godinu.

            Godišnje izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

 

Ad.8.

O D L U K A  br. 8.

 

            Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

 

Ad.9.

O D L U K A  br. 9.

 

            Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

 

Ad.10.

O D L U K A  br. 10.

 

            Daje se prethodna suglasnost za zaključenje ugovora sa Gradom Rijeka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području grada Rijeke u 2018. godini.

            Predviđena vrijednost radova iznosi 9.048.825,33 kune bez PDV-a.

 

 

                                                                                  Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora

 

                                                                                  Vesna Špalj