ČISTOĆA RIJEKA

19.06.2019. 9. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 19.06.2019. godine održana je 9. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2019. godine
  2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
  3. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
  4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
  5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
  6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine
  7. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  8. Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

O D L U K A  br. 36.

 

            Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.04.2019. godine .

 

Ad.2.

 

O D L U K A  br.37.

 

            Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

            Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 14.971.707,11 kuna.

            Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 198.945.019,23 kune.

 

ZAKLJUČAK

 

            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

 

            1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.          

            2. Donese odluku da se dobitkom poslovne godine u iznosu od 14.971.707,11 kuna pokriva preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13,.847.983,47 kuna, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.123.723,64 kune prenese u zadržanu dobit.

 

Ad.3.

 

O D L U K A  br. 38.

 

            Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

 

Ad.4.

 

O D L U K A  br. 39.

 

            Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2018. godinu.

            Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.

 

Ad.5.

 

O D L U K A  br. 40.

 

            Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

Ad.6.

 

O D L U K A  br. 41.

 

            Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

 

Ad.7.

 

O D L U K A  br. 42.

 

            I. Daje se suglasnost na zaključenje okvirnih sporazuma čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna, sa slijedećim ponuditeljima:

 

            1. PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.

                Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.499.590,00 kuna bez PDV-a

 

            2. AMBIJENTI d.o.o. Čakovec o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.

                Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.478.540,00 kuna bez PDV-a

 

            3. AGRINA PAD j.d.o.o. Vugrovec Gornji o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.

                Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.453.480,00 kuna bez PDV-a

 

            4. BINĐO d.o.o. Ivanić-Grad, okvirni sporazum o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.

                Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.488.550,00 kuna bez PDV-a.

 

            II. Daje se suglasnost na okvirni sporazum sa BENUSSI d.o.o. Fažana za najam dva komunalna vozila s kranom na razdoblje od 36 mjeseci.

                 Cijena najma koji je predmet ovog Okvirnog sporazuma utvrđuje se u iznosu do 1.468.800,00 kuna.

 

 

                                                                                  Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora

 

                                                                                  Vesna Špalj