ČISTOĆA RIJEKA

19. rujna 2013.- 29. sjednica Nadzornog odbora

Dana 19.rujna 2013. godine održana je 29. sjednica Nadzornog odbora.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA, održane dana 19.09.2013. godine
 

DNEVNI RED SJEDNICE:
 
            1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice održane dana 05.07.2013. godine.
            2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.
            3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
            4. Razno. 
 
 
 
Nakon podnijetih izvješća i diskusije po navedenim točkama dnevnog reda, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
 
Ad.1.

O D L U K A   br. 125.

 
            Verificira se zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 05.07.2013. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 126.
 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 127.
 
 
            Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora br. 87/13 sa Gradatinom iz Sesveta za nabavu posuda za prikupljanje otpada, za potrebe Grada Rijeke i Općine VIškovo.
            Cijena robe koja je predmet ovog ugovora utvrđuje se u iznosu od  2.306.390,00 kuna.
 
 
 
                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora
 
 
                                                                                  Snježana Čop, v.r.