ČISTOĆA RIJEKA

18.11.2019. 12. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 18.11.2019. godine održana je 12. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

 

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.09.2019. godine
  2. Davanje prethodne suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.
  3. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja, s Privrednom bankom Zagreb.
  4. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o ustupu tražbina s Privrednom bankom Zagreb i Gradom Rijeka.
  5. Razno

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

O D L U K A   br. 51.

 

Verificira se Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 10.09.2019. godine.

 

Ad.2. 

 

O D L U K A  br. 52.

 

Daje se suglasnost na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoće d.o.o. Rijeka od Grada  Rijeke.

Grad Rijeka će svoje obveze prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kuna podmiriti u 8 mjesečnih obroka u iznosu od 1.500.000,00 kuna, počev od 17. veljače 2020. godine.

 

Ad.3.

 

O D L U K A  br. 53.

 

 

Daje se  prethodna suglasnost na Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja, s Privrednom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

 

Ad.4.

O D L U K A br. 54.

 

Daje se prethodna suglasnost na Ugovor o ustupu tražbina sa cesionarom Privrednom bankom d.d. Zagreb i cesusom Gradom Rijeka, kojom KD Čistoća d.o.o. Rijeka prenosi Privrednoj banci d.dd. Zagreb svoje tražbine u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna, a temeljem Sporazuma o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.

 

 

 

                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                  Petra Karanikić