ČISTOĆA RIJEKA

17.10.2016.-20. sjednica Nadzornog odbora

Dana 28.09.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 20. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.06.2016. godine.
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
  3. Davanje prethodne suglasnosti za pokretanje.

           a) postupka javne nabave za kreditno zaduženje

           b) faktoring za potraživanje od Grada Rijeke

      4.   Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o nabavi usluga održavanja vozila i motornih alata
            s Rijeka plusom d.o.o. Rijeka.
     5.    Razno. 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:

 
Ad.1.
 

O D L U K U   br. 97.

 
 
            Verificira se Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.06.2016. godine.
 
 
Ad.2.
 

O D L U K U   br. 98.

 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
                                                                      
 
 
Ad.3. a

O D L U K U   br. 99.

 
 
            Daje se prethodna suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za kreditno zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna.
 
Ad.3.b

O D L U K U  br. 100.

 
            Daje se prethodna suglasnost za pokretanje postupka faktoringa i provođenje postupka otkupa potraživanja od Grada Rijeka putem najpovoljnijeg ponuditelja, u planiranom iznosu od 15.000.000,00 kn.
 
Ad.4.
 

O D L U K U  br. 101.

 
            Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i motornih alata sa Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
            Planirana ugovorena vrijednost predmeta nabave iznosi 2.199.600,00 kn bez PDV-a.
 
 
 
 
Ad.5.
 

O D L U K U br. 102.

 
 
 
            Daje se suglasnost na isplatu naknade za dugogodišnji rad radnicima KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka, kako slijedi:

  • radnicima koji na dan 30.09.2016. godine navršavaju 30 i više godina neprekidnog radnog staža u KD Čistoća d.o.o. Rijeka isplatit će se naknada u iznosu od 30.000,00 kuna neto
  • radnicima koji na dan 30.09.2016. godine imaju manje od 30 godina neprekidnog staža u KD Čistoća d.o.o. Rijeka isplatit će se naknada u iznosu od 1.000,00 kuna neto za svaku navršenu godinu staža, umanjeno za 2.000,00 kuna
  • obračunata naknada isplatit će se na tekući račun radnika na koji mu se isplaćuje plaća u roku od 15 dana od dana donošenja oduke.

 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                              Tanja Vuković, dipl.pravnik