ČISTOĆA RIJEKA

16.11.2017. - 28. Sjednica Nadzornog odbora

Dana 16.11.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 29. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim dnevnim redom:
 
1.    Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.10.2017. godine
 
2.    Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu
 
3.    Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine
 
4.    Davanje suglasnosti na Ugovor o otkupu tražbine (faktoring) sa Zagrebačkom bankom  d.d. Zagreb
 
5.    Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
 
6.    Razno.
 
 
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
 
 
Ad.1.
 

O D L U K U   br. 136.

 
            Verificira se Zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.10.2017. godine.
 
Ad.2.
 

O D L U K U  br. 137.

 
            Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
            Smjernice za izradu Plana poslovanja čine sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.

O D L U K U  br. 138.

 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine.
 
 
 
Ad.4.

O D L U K U   br. 139.

 
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o otkupu tražbine s pravom regresa sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb.
Vrijednost ugovora je 12.000.000,00 kuna, jednokratna naknada za otkup tražbine obračunata po stopi od 0,10 %, uvećana za PDV i kamata po referentnoj stopi uvećanoj za 2,60 % godišnje.
 
Ad.5.

O D L U K U   br. 140.

 
            Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu.
            Pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj ploči Društva.
            Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu čini sastavni dio ove odluke.
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik