ČISTOĆA RIJEKA

15.02.2019. 6. sjednica Nadzornog odbora

 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

 

Dana 15.02.2019. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2018. godine.
  2. Davanje jamstva Energu d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke d.d.
  3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi milijun kuna i to:
  • Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 8.708.831,68 kn bez PDV-a
  • Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada, održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora. Vrijednost radova iznosi 4.239.200,00 kn bez PDV-a
  • Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje čistoće na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 9.074.111,00 kn bez PDV-a
  • Ugovor sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka o nabavi poslovnih usluga. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 3.010.473,24 kn bez PDV-a.
  1. Razno.

 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

ODLUKA  br. 29.

 

Verificira se Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2018. godine.

 

 

Ad.2.

 

ODLUKA  br. 30.

 

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke Zagreb d.d., u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 1.160.379,21 EUR-a (milijunstošezdesettisućaitristosedamdesetdevet EUR-a i dvadesetjedan cent).

 

Jamstvo - zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana potpisa ugovora iz stavka 1. ove odluke. 

 

Zadužnicu iz točke 1. ove odluke KD Čistoća d.o.o. dati će Energu d.o.o. nakon što Energo d.o.o. vrati zadužnicu KD Čistoća d.o.o. na iznos od 1.160.379,21 EUR-a (milijunstošzdesettristosedamdesetdevet EUR-a i dvadesetjedan cent).

 

Zadužuje se direktor KD Čistoća d.o.o. prije predaje instrumenata osiguranja Agram banci Zagreb d.d. pribaviti kontra osiguranje od Energa d.o.o. Rijeka u vidu zadužnice ovjerene po javnom bilježniku na iznos od  1.160.379,21 EUR-a i od Energa d.o.o. Rijeka  preuzeti prethodno izdanu zadužnicu (OV-1814/18 od 08.ožujka 2018. godine) po ugovoru o Kreditu s Kreditnom bankom Zagreb  d.o.o. Zagreb, sklopljenom dana 26.02.2018. godine. 

 

 

Ad.3.

                                                            

ODLUKA br. 31.

 

Daje se suglasnost na pravne poslove čija vrijednost prelazi milijun kuna i to:

1. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi) na području Grada Rijeka za 2019. godinu.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 8.708.831,68 kn bez PDV-a.

 

2. Ugovor sa Gradom Rijeka za obavljanje komunalnih poslova na području Grada Rijeke u 2019. godini i to:

            a) Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta,

            b) Zaostalo opremanje,

            c) Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada,

            d) Održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.239.200,00 kn bez PDV-a.

 

3. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje čistoće na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 9.074.111,00 kn bez PDV-a.

 

4. Ugovor sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka o nabavi poslovnih usluga.

Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 3.010.473,24 kn bez PDV-a.

.

 

 

 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

                                                                                              Petra Karanikić