ČISTOĆA RIJEKA

14. sjednica Nadzornog odbora Društva

KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA d.o.o.

RIJEKA, Dolac 14

NADZORNI ODBOR

 

Dana 30.12.2019. godine održana je 14. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine

 

2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

 

3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

 

 

4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

 

5. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

 

6. Razno.

    

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

 

ODLUKA br. 59.

Verificira se Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.11.2019. godine.

 

ODLUKA br. 60.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

 

ODLUKA br. 61.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

 

ODLUKA br. 62.

 

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

 

ODLUKU br. 63.

 

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

 

Predsjednica Nadzornog odbora

Petra Karanikić