ČISTOĆA RIJEKA

12.01.2017. - 22. sjednica Nadzornog odbora

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 12,00 sati, održana je 22. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom:
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.11.2016. godine.
            2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine.
            3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
            4. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
            5. Davanje prethodne suglasnosti na ugovor o kreditu br. 5114659152 sa Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka.
            6. Razno.
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
 
Ad.1.

ODLUKA br. 104.

 
            Verificira se Zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.11.2016. godine, uz slijedeću dopunu:
            Na str. 1. Zapisnika ispod rečenice „Predsjednica Nadzornog odbora otvara sjednicu, uz konstataciju da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, dodati slijedeći tekst:
            „Predsjednica Nadzornog odbora navodi da je sjednici Nadzornog odbora trebala prisustvovati i gđa. Miličević, sukladno usmenom dogovoru sa sastanka održanog u Gradu Rijeci, da je uredno obaviještena o održavanju sjednice, o čemu postoji dokaz, no istoj nije pristupila.“
 
Ad.2.

O D L U K A br. 105.

 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine.
 
Ad.3.

O D L U K A   br. 106.

 
            Daje se suglasnost na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
            I Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.

O D L U K A   br. 107.

 
Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu čine sastavni dio ove odluke.
 
 
 
 
Ad.5.

O D L U K U   br. 108.

 
            Daje se prethodna suglasnost na dugoročni financijski kredit br. 5114659152 sa Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka na iznos od 1.328.479,42 EUR-a, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB.  
            Kredit je namijenjen za Investicijsko ulaganje - Investicijski kredit za financiranje investicije zbrinjavanja i prijevoza otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina.
                                                                                 
 
 
 
                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                  Tanja Vuković, dipl. pravnik