ČISTOĆA RIJEKA

10.09.2019. 11. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 10.09.2019. godine održana je 11. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.07.2019. godine
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
  3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  4. Razno

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

O D L U K A   br. 48.

 

Verificira se Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.07.2019. godine.

 

Ad.2.

 

O D L U K A   br. 49.

 

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.

 

 

Ad.3.

 

O D L U K A  br. 50.

 

Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

 

1. Zaključenje ugovora br. 178/19 s EUROHERC OSIGURANJEM d.d. Zagreb za nabavu usluge osiguranja. Iznos premije osiguranja iznosi 2.361.488,81 kn.

2. Zaključenje Okvirnog sporazuma za najam 6 komunalnih vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada na razdoblje od 24 mjeseca sa TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevac. Iznos najma iznosi 2.037.600,00 kn bez PDV-a.

3. Zaključenje ugovora br. 179/19 sa TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevac za najam 6 komunalnih vozila na period od 1 godine. Cijena najma iznosi 1.018.800,00 kuna bez PDV-a.

4. Zaključenje ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu sa Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna na rok od jedne godine i kamatnom stopom od 2,40% godišnje.

5. Zaključenje ugovora o financijskom leasingu br. 221144/19 sa UniCredit Leasing, Zagreb za nabavu komunalnog vozila Faun Rotopress 512 sa nadogradnjom. Nabavna vrijednost vozila s PDV-om iznosi 1.766.750,00 kuna.

6. Zaključenje ugovora o financijskom leasingu br. 221145/19 sa UniCredit Leasing, Zagreb za nabavu komunalnog vozila Faun Rotopress 512 sa nadogradnjom. Nabavna vrijednost vozila s PDV-om iznosi 1.766.750,00 kuna.

 

                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                  Petra Karanikić