ČISTOĆA RIJEKA

10.02.2017. - 23. sjednica Nadzornog odbora

Dana 29.12.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 23. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.12.2016. godine.
  2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
  3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
  4. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje ugovora sa Petrolom d.o.o.  Zagreb za nabavu diesel goriva EURODIESEL BS.
  5. Razno.

 
 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
 
Ad.1.

O D L U K A   br. 109.

 
            Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.12.2016. godine.
 
Ad.2.

O D L U K A   br. 110.
 
Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.

O D L U K A   br. 111.

 
Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017.godinu.
Plan poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.

O D L U K A  br. 112.

 
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Petrolom d.o.o. Zagreb za nabavku diesel goriva EURODIESEL BS.
Ugovorena cijena iznosi 4.182.500,00 kuna bez PDV-a.

 
 
 
 
 
                                                                                  Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                  Tanja Vuković, dipl. pravnik