ČISTOĆA RIJEKA

09.07.2018. 2. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

 

Dana 09.07.2018. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 

            1. Verifikacija Zapisnika sa konstiruirajuće Sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.06.2019. godine.

            2. Davanje suglasnosti na:

  • Cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva,
  • Cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva
  • za Grad Rijeku, Grad Bakar, Grad Kraljevicu, Grad Kastav, Općinu Viškovo, Općinu Klana, Općinu Čavle, Općinu Jelenje i Općinu Kostrena

3. Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

ODLUKA br. 11.

 

            Verificira se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine

 

 

Ad.2.

ODLUKA br. 12.

 

            Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:

 

1.Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Rijeke.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Rijeke.

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Bakra.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Bakra.

3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Kraljevice.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Kraljevice.

4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Kastva.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Kastva.

5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Viškovo.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Viškovo.

 

6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Klana.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Klana.

7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Čavle.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Čavle.

8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Jelenje.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Jelenje.

9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Kostrena.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Kostrena.

 

 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                              Petra Karanikić