ČISTOĆA RIJEKA

08.06.2017. - 25. sjednica Nadzornog odbora

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 12,00 sati, održana je 25. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.02.2017. godine.
 2. Davanje suglasnosti na Izvješće Centralne komisije o obavljenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2016. godine.
 3. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
 4. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
 6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
 7. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine.
 8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Nadzornog odbora br. 102. od 28.09.2016. godine.
 9. Razno.

 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
 
 

Ad.1.

O D L U K A   br. 117.

 
            Verificira se Zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.02.2017. godine.
 
 

Ad.2.
O D L U K A  br. 118.

 
            Daje se suglasnost na Izvješće Centralne komisije o obavljenom popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2016. godine.
 
 

Ad.3.

O D L U K A   br. 119.

 
Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 17.376.800,75 kuna, te poslije prijenosa odgođene porezne imovine u iznosu od 17.976.800,75  kuna.
Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu 222.522.329,27 kuna. 
 

ZAKLJUČAK

 
            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

 1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 2. Donese odluku o pokriću (prijenosu) gubitka za 2016. godinu u iznosu od 17.976.800,75  kuna, na slijedeći način:

-       pokriće gubitka iz zadržane dobiti u iznosu od 11.856.506,86 kuna
-       pokriće gubitka iz ostalih rezervi s osnove dobiti iz ranijih godina u iznosu od 161.464,29 kuna
-       ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 5.958.829,60 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokrit će se iz ostvarene dobiti Društva.
 
 

Ad.4.

O D L U K A  br. 120.

 
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.5.

O D L U K A   br. 121.

 
 
Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2016. godinu. Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.
 
 
Ad.6.

O D L U K A   br. 122.

 
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.7.
O D L U K A  br. 123.
 
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.
 
Ad.8.
O D L U K A  br. 124.
 
            Stavlja se van snage odluka Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, broj 102. donijeta na 20. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.09.2016. godine o isplati naknade za dugogodišnji rad radnicima KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka.
 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik