ČISTOĆA RIJEKA

06.07.2017. - poziv na 26 sjednicu Nadzornog odbora

Dana 11.07.2017. godine u 11,00 sati održat će se 26. sjednica Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14
NADZORNI ODBOR
 
Rijeka, 06.07.2017.godine
 
Dana 11.07.2017. godine u 11,00 sati održat će se 26. sjednica Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka sa slijedećim
 
 

DNEVNIM  REDOM
 

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine

2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine

3. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211 sa OTP Leasing d.d., Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb

4. Davanje prethodne suglasnosti na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka

5. Razno
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik