ČISTOĆA RIJEKA

04.10.2018. 3. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 04.10.2018. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.07.2018. godine

2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

4. Davanje suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. od Grada Rijeke

4. Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

 

ODLUKA br. 13.

 

Verificira se Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 09.07.2018. godine.

 

Ad.2.

 

 

ODLUKA br. 14.

 

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.

 

Ad.3.

 

ODLUKA br. 15.

 

Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

1. Ugovor br. 141/18 sa EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, o nabavi barkod čitača za ugradnju na vozila za prikupljanje otpada.

Cijena robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.397.200,00 kuna bez PDV-a.

 

2. Ugovor br. 139/18 sa EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, o nabavi 2 višenamjenska stroja za čišćenje.

Cijena robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.886.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ad. 4.

 

ODLUKA br. 16.

 

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

Dospjela potraživanja Grad Rijeka podmirit e u 9 jednakih mjesečnih obroka u iznosu od 1.333.333,00 kuna počev od 16.01.2019. godine.

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                              Petra Karanikić