ČISTOĆA RIJEKA

04.08.2017. - 27. sjednica Nadzornog odbora

Dana 17.07.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim dnevnim redom:
 

DNEVNI RED

 
            1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice  Nadzornog odbora održane dana  11.07.2017. godine
            2. Davanje prethodne suglasnosti na:
                        - Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva
                        - Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva
            3. Razno.
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
Ad.1.
 

O D L U K A br. 130.

 
            Verificira se Zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.07.2017. godine. 
 
Ad.2.
 

O D L U K A br. 131.

 
            2. Daje se  prethodna suglasnosti na:
                        - Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva
                        - Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva
           
 
 
 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik