ČISTOĆA RIJEKA

04.08.2017. - 26. sjednica Nadzornog odbora

Dana 11.07.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine
  3. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211 sa OTP Leasingom d.d., Avenue Center , Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb.
  4. Davanje prethodne suglasnosti na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiernmärkische bank d.d. Rijeka
  5. Razno.

 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
 
 
Ad.1.

O D L U K A   br. 125.

 
            Verificira se Zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine.
 
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 126.
 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj - ožujak 2017.godine.
 
 
Ad.3.

O D L U K A   br. 127.

 
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211sa OTP Leasing d.d., Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V Zagreb, za nabavu stroja za drobljenje krupnog komunalnog otpada Hussman HL II 1622, od dobavljača EOL-EKOS d.o.o. Rijeka.
Nabavna vrijednost objekta leasinga iznosi 352.777,25 EUR-a, a ukupna naknada za leasing 399.951,79 EUR-a, na rok otplate od 60 mjeseci.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.4.

O D L U K A  br. 128.

 
            Daje se prethodna suglasnost na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiernmärkische bank d.d. Rijeka, u iznosu od 10.000.000,00 kuna na rok korištenja od 21.07.2017. do 20.07.2018. godine.
            Povrat će biti jednokratno o dospijeću, uz kamatnu stopu od 3,10% fiksno godišnje.
            Po okvirnom kreditu obračunati će se jednokratna naknada od 0,35% od odobrenog iznosa, te naknada za rezervaciju 0,10% kvartalno (0,40% godišnje).
 
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik