ČISTOĆA RIJEKA

04.07.2016.-19. sjednica Nadzornog odbora

Dana 20.06.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je 19. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED
 
  1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.
  3. Davanje suglasnosti na zaključivanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
  4. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
Ad.1.
 

O D L U K U   br. 94.

 
 
            Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
 
 
Ad.2.
 

O D L U K U   br. 95.

 
            Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.
                                                                      
 
 
Ad.3.

O D L U K U   br. 96.

 
 
            Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
            Planirana ugovorena vrijednost predmeta nabave iznosi 3.349.995,00 kn bez PDV-a.
 
 
 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                              Tanja Vuković, dipl.pravnik