ČISTOĆA RIJEKA

03.03.2017. - 24. sjednica Nadzornog odbora

Dana 21.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o.  Rijeka, sa početkom u 10,00 sati, održana je 24. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNIM  REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.12.2016. godine.
  2. Imenovanje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
  3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
  4. Davanje jamstva Energu d.o.o. Rijeka za dopušteno prekoračenje po žiro računu kod Imex banke d.d. Split.
  5. Razno.

 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
 
Ad.1.

O D L U K A   br. 113.

 
            Verificira se Zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.12.2016. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 114.
 
            Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gospodin Luka Matanić iz Viškova,Gornji Sroki 123 b, rođen 22.07.1964. godine, OIB: 31661857619.
 
Ad.3.
 
O D L U K A   br. 115.
 
Daje se suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
 
1. Ugovor sa Gradom Rijeka za obavljanje komunalnih poslova na području Grada Rijeka u 2017. godini
- održavanje zelenih površina i dječjih igrališta
- održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada
- održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora
Ukupna vrijednost radova iznosi 3.944.800,00 kn bez PDV-a
2. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području Grada Rijeke u 2017. godini.
Ukupna vrijednost radova iznosi 8.865.005,53 kn bez PDV-a
3. Ugovor sa Gradom Rijeka o održavanju čistoće na području Grada Rijeke  u 2017. godini.
Ukupna vrijednost radova iznosi 7.397.519,96 kn bez PDV-a.                                             
4. Ugovor sa EKOPLUS d.o.o. Rijeka o obradi i zbrinjavanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ŽCGO Marišćina.
 
Ad.4.
 
ODLUKA BR. 116.
 
1. Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, daje tvrtci Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14 zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) na iznos od 1.375.000,00 EUR-a (milijuntristosedamdesetpettisuća EUR-a), kao jamstvo za povrat kredita po Ugovoru broj _____________, koji ugovor se zaključuje s IMEX bankom d.d. Split.
2. Jamstvo - zadužnica iz prethodnog stavka, daje se isključivo na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke.
Zadužnicu iz točke 1. ove odluke  KD Čistoća d.o.o. dati će Energu d.o.o. nakon što Energo d.o.o. vrati zadužnicu KD Čistoća d.o.o. na iznos od 12.500.000,00 (dvanaestmilijunapetstotisuća kuna).
 
3. Zadužuje se Direktor KD Čistoća d.o.o. Rijeka, prije predaje instrumenata osiguranja IMEX banci d.d. Split, pribaviti kontra osiguranje od Energa d.o.o. Rijeka u vidu zadužnice ovjerene po javnom bilježniku na iznos od 1.375.000,00 EUR-a (milijuntristosedamdesetpettisuća EUR-a) i od Energa d.o.o. preuzeti  prethodno izdanu zadužnicu po ugovoru o kreditu s IMEX bankom d.d. Split.
 
ZAKLJUČAK
 
Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje da se slijedeće godine jamstvo po navedenom kreditu Energa d.o.o. Rijeka više ne produžuje, te da se prekine sa ovakvom lošom poslovnom praksom.
Sa navedenim upoznati odgovorne osobe u Gradu Rijeci i tražiti da Grad Rijeka ili netko drugi koji je u povoljnijom financijskoj situaciji od KD Čistoća d.o.o. preuzme jamstvo za kredit Energa d.o.o. Rijeka.
 
 
                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora
 
                                                                                              Tanja Vuković, dipl. pravnik