ČISTOĆA RIJEKA

KD Čistoća d.o.o. se može pohvaliti da je kao prvo i jedino društvo u Primorsko goranskoj županiji pokušalo i uspjelo objediniti GIS (segmente vezane za našu djelatnost) na području 9 jedinica lokalne samouprave.

Igor Štok, Voditelj službe GIS-a WEB-a i AOP-a, inače inicijator uvođenja GIS-a u gradove i općine riječkog prstena imenuje se voditeljem cijelog projekta. Ono što je bilo vrlo teško za ostvariti a predstavlja preduvjet za ovakav podvig, zove se zajednička tehnološka platforma koju smo dogovorili i kod drugih suvlasnika. Naime Intergraph Geomedia kao alat služio je i služi i dan danas za izradu tzv. "tehničkih karata" te inicijalni upis i svakodnevno ažururanje svih podloga i komunalnih infrastruktura.

KD Čistoća d.o.o. odlukom svih suvlasnika društva ( 9 jedinica lokalne samouprave) je kao inicijator ovakvog velikog projekta postala i naručitelj svih tzv. "tehničkih karata" - GIS podloga.

Same tendere za pojedine javne nabave (Tehnička katra - Grad Kraljevica; Tehnička karta Općina Kostrena; Tehnička karta Općina Klana, Čavle i Jelenje; Tehnička karta priobalnog dijela Grada Rijeke - plaže sa prilaznim putevima plus hortikultura; Tehnička karta grada Kastva) izradio je uz pomoć stručnih suradnika iz Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke.  Nakon same izrade i cijelog postupka kontrole prilikom svih faza izrade kreće se u inicijalni upis komunalne infrastrukture, te svakodnevno ažuriranje iste. Ovakav projekat zahtjeva i novi način funkcioniranja te organizaciju poslova inicijalnog unosa i svakodnevnog ažuriranja podloga. Dakle, naše društvo je preuzelo na sebe ne samo inicijalni upis u bazu podataka već i pomaganje u održavanju, tj ažuriranju GIS podloga u jedinicama lokalne samouprave gdje za to nisu stvoreni uvjeti.   

Sve ovo zahtjeva i puno tijesniju suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave. Povratne informacije iz istih su vrlo pozitivne jer su unaprijedile sustav naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade koja se ovim putem vrlo lako da provjeravati. Tu se u prvom redu misli na točne izračune kvadratura prostora  te vrste prostora za koje se navedeno i naplaćuje. Ono što je bitno naglasiti je i to da smo kao naručitelj podloga za jedinice lokalne samouprave izvan administrativnih granica Grada Rijeke dijelom uspjeli i osposobiti djelatnike u samima da se koriste i vrše izmjene u bazi podataka. Npr. izgradnjom neke od novih lokalnih prometnica treba izvršiti inicijalni upis te ažurirati sve podatke vezane za prometnice koje se nadovezuju na istu. Izgradnja novih građevinskih objekata bilo da su stambene ili industrijske namjene i slično.   Poznavajući GIS kao živu materiju, uvodimo i novinu po tom pitanju na način da izrađujemo GIS aplikaciju. Radi se o GIS aplikaciji posuda za komunalni otpad koja je u funkciji bolje kontrole osnovnih sredstava ne samo našeg društva već i ostalih suvlasnika te građana. Igor Štok kao izrađivač tehničkog dijela tendera i ovdje se pojavljuje kao odgovorna osoba za kvalitetnu provedbu projektnog zadatka.

DOKUMENTI:

Dokumentacija_za_nadmetanje_2007.doc
Dokumentacija_za_nadmetanje2008_-_software.doc
Dokumentacija_za_nadmetanje_2008.doc
Dokumentacija_za_nadmetanje_2009.doc