ČISTOĆA RIJEKA

Odvojeno prikupljanje otpada

Zašto odvajati otpad? Otpad je izvor sekundarnih sirovina stoga njegovim odvojenim prikupljanjem štedimo prirodne sirovine i energiju. Također, štedimo dragocjeni odlagališni prostor i smanjujemo onečišćenje vode, zraka i tla. Na području gradova Rijeke, Kraljevice, Kastva i Bakra, te općina Viškovo, Čavle, Jelenja, Klane i Kostrene postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka. Osim u takve posude, građani grada Rijeke mogu donijeti otpad koji se može reciklirati i na RECIKLAŽNA DVORIŠTA PEHLIN I  MIHAČEVA DRAGA.

POSUDE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE TE OKOLNIH OPĆINA I GRADOVA

EKOOTOCI

posude za odlaganje STAKLENE AMBALAŽE, TETRAPAK AMBALAŽE I PAPIRA (2 posude). Osim ekootoka, postavljene su i pojedinačne posude za odlaganje papira.

POSUDA SA NARANČASTIM POKLOPCEM I NALJEPNICOM

posuda za odlaganje višeslojne tzv. tetrapak ambalaže 

ZVONO

posuda za odlaganje AMBALAŽNOG STAKLA

PLAVI KONTEJNER

posuda za odlaganje PAPIRA

EDUKATIVNE POSUDE U OBLIKU ŽIVOTINJA

posude namjenjene edukaciji djece u parkovima-posude za odlaganje papira, stakla i tetrapaka

RECIKLAŽNA DVORIŠTA PEHLIN I MIHAČEVA DRAGA

KD ČISTOĆA d.o.o. je sredinom 2008. godine otvorila svoje prvo reciklažno dvorište na PEHLINU, te drugo u svibnju 2009. na MIHAČEVOJ DRAGI. Otvaranjem reciklažnih dvorišta omogućeno je građanima da besplatno zbrinu svoj kućni glomazni otpad.

Neopasni otpad koji se prihvaća na reciklažnim dvorištima jest:

papir i karton

višeslojna tzv. tetrapak ambalaža

staklena ambalaža

plastika i plastična ambalaža

najlon

drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu

željezo i obojene metale

električne i elektroničke uređaje

otpadne gume