ČISTOĆA RIJEKA

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno čl. 13., st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/2011.)objavljuje se da nema gospodarskih subjekata s kojima je KD Čistoća d.o.o. - Rijeka u sukobu interesa.