ČISTOĆA RIJEKA

Ožujak, 2019. - Ažurirana verzija registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 28. ZJN 2016 objavljuje se ažurirana verzija registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.