ČISTOĆA RIJEKA

Veljača, 2011.-ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na osnovu čl.4.st.3. Zakona o  pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) i čl.40. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o., Direktor društva donio je dana 15.02.2011. godine ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija KD Čistoća d.o.o.

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KD Čistoća d.o.o., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o  pravu na pristup informacijama.
 

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu čl.1. ove Odluke, utvrđuju se i sistematiziraju ovim Katalogom informacija kako slijedi:         

1. Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama društva

2. Odluke organa društva

(Napomena:navedene odluke nisu dostupne ukoliko predstavljaju poslovnu tajnu društva)

3. Organizacija rada društva

4. Dozvole za rad

5. Zaštita na radu

6. Podaci o novim radnicima primljenim u radni odnos

7. Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura)

8. Zaključeni ugovori

9. Godišnji izvještaj o poslovanu društva

10. Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti,  analize, očevidnici, izvješća) i GIS (geografsko informacijski sustav)

11. Katastar posuda za otpad

12. Evidencija korisnika odvoza komunalnog otpada

13. Cjenici gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva

14. Godišnji programi održavanja čistoće po jedinicama lokalne samouprave

15. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave (Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u Elektronskom oglasniku javne nabave)

16. Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva

 

Članak 3.

KD Čistoća d.o.o. omogućava pravo na pristup informacijama:

 

1. redovitim objavljivanjem informacija iz domene djelatnosti koju obavlja komunalno društvo putem: godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvješća o poslovanju; pisanih informacija, brošura i letaka, WEB stranica i na drugi primjeren i dostupan način radi upoznavanja javnosti

2. davanjem službenih priopćenja za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja

3. usmeno ili pismeno putem službenika za informiranje u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o  pravu na pristup informacijama i ove Odluke

4. na drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama:telefonskim upitom, telefaksom i e-mailom

 

Članak 4.

KD Čistoća d.o.o. će uskratiti pravo na pristup informaciji odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, općim aktima komunalnog društva ili odlukom uprave određena kao poslovna tajna.

 

Članak 5.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

 

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva KD Čistoća d.o.o.

 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu:

KD Čistoća d.o.o.,

Dolac 14,

51000 Rijeka,

te putem elektronske pošte cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr  

 

Usmeno postavljeni zahtjev primati će se na zapisnik ponedjeljkom od 11.45-14.45 sati na adresi KD Čistoća d.o.o.,Dolac 14,51000 Rijeka,Ured direktora-Tajnica

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 051/353-409

O zahtjevima podnijetim putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastaviti će se službena zabilješka i naznačiti vrijeme zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 6.

KD Čistoća d.o.o. je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

 

Ukoliko podneseni zahtjev nije potpun ili razumljiv pozvati će se korisnik da u daljnjem roku od tri dana zahtjev ispravi s poukom da će u protivnom zahtjev biti odbačen rješenjem kao nepotpun ili nerazumljiv.

 

Ako KD Čistoća d.o.o. ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dužno je ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavijestiti korisnika.

 

Članak  7.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti propisanu naknadu za izradu preslike.

 

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva www.cistoca-ri.hr  

 

U Rijeci, 15.02.2011. godine

 

KD ČISTOĆA d.o.o.

 

DIREKTOR

 

Zlatko Štok

 

Službenik za informiranje

Marina Babić-Brusić

Tel: 051 353 409; 353-428

Faks: 051 330-320

e-mail: marina.brusic@cistoca-ri.hr 

DOKUMENTI: