ČISTOĆA RIJEKA

Uplatnica za plaćanje usluga odvoza komunalnog otpada

Naknadu za odvoz kućnog otpada dužni su plaćati svi korisnici koji se nalaze na području gdje je organiziran odvoz kućnog otpada.