ČISTOĆA RIJEKA

Organizacija društva po službama

 

DIREKTOR DRUŠTVA:
Jasna Kukuljan, dipl.ing.

Dolac 14, Rijeka

telefon 051 353 409

1. SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE

rukovoditelj: Dejan Vujnović

telefon 051 353 409

Sektor poslovne podrške prati odvijanje poslovnih procesa iz osnovne djelatnosti Društva, a zadužen je za komercijane poslove, korisničku podršku te opće poslove.

2. SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE

telefon 051 353 409

Sektor za razvoj i tehničke poslove zadužen je za razvoj pojedinih programa, tehničko-tehnoloških i drugih procesa rada Društva te edukaciju korisnika.

3. SEKTOR JAVNIH USLUGA
rukovoditelj: Hrvoje Kogoj

telefon 051 226 077

Sektor javnih usluga obavlja poslove iz osnovne djelatnosti društva: prikupljanje komunalnog otpada, prikupljanje neopasnog otpada iz djelatnosti te vođenje reciklažnih dvorišta.

 

4. SEKTOR ODRŽAVANJA

rukovoditelj: Albert Valenčić

telefon 051 226 077

Sektor održavanja obavlja osnovne djelatnosti Društva iz područja čišćenja objekata i površina i održavanja zelenih površina.

 

 

Vlasnička struktura

 

vlasnickaStruktura.GIF.aspx.gif