ČISTOĆA RIJEKA

Organizacija društva po službama

DIREKTOR DRUŠTVA:
Jasna Kukuljan, dipl.ing.

1. FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
U financijsko-računovodstvenoj službi obavljaju se poslovi financiranja i računovodstvenog praćenja poslovnih, materijalnih i robnih kretanja i obračuna po izvorima, organizacijskim jedinicama i nosiocima, te elektronička obrada podataka, u skladu sa Zakonom i općim aktom.

 

2. KOMERCIJALNA SLUŽBA
U komercijalnoj službi obavljaju se poslovi ugovaranja pružanja usluga, fakturiranja ugovorenih usluga, prikupljanja ponuda, izrada kalkulacija cijena, poslovi nabave, prodaje i skladištenja, kontrola stambenog i poslovnog prostora, evidencija istih i dr.

 

3. SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
U službi općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se za cjelinu društva opći i kadrovski  poslovi i poslovi društvenog standarda.

 

4. RAZVOJNO-TEHNIČKA SLUŽBA
U razvojno-tehničkoj službi obavljaju se poslovi istraživanja razvoja uslužnih djelatnosti pojedinih programa i procesa rada, uvođenje novih tehničko-tehnoloških postupaka, poslovi investicijskog održavanja objekata, nadzor nad funkcionalnim korištenjem objekata, poslovi plana i analize, unapređuju se sistemi praćenja rezultata i raspodjele i drugi poslovi vezani za razvoj poslovanja društva.

 

5. SLUŽBA GIS-a, WEB-a I AOP-a
U službi GIS-a, WEB-a i AOP-a prikupljaju se podaci vezani za javno prometne površine kao i za cijelu komunalnu infrastrukturu KD Čistoće (sve vrste posuda). Dobiveni se podaci prilagođavaju odnosno upisuju na tehničku podlogu Grada Rijeke tako obrađeni podaci se analiziraju, te se kroz dobivene analize unapređuje operativni rad društva. Uvodi se bolja kontrola svih troškova stvorenih operativnom djelovanjem na terenu Društvo dobiva jasnu sliku stanja infrastrukture.

 

6. RJ ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
U radnoj jedinici "ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA" obavljaju se uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,uređenje i održavanje krajolika. Uređenje i održavanje parkova, drvoreda, zelenih i rekreacijskih površina. Prikupljanje, ukrcaj i odvoz (biljnog) otpada

 

7. USLUŽNI SEKTOR
7.1. RJ Komunalni program

U radnoj jedinici "KOMUNALNI PROGRAM" obavljaju se čišćenje i pranje javno-prometnih površina. Čišćenje i pranje javnih WC-a. Odvoz komunalnog otpada iz objekata i brodova, otklanjanje snijega sa pločnika i stubišta i posipavanja istih za vrijeme poledice, čišćenje i uklanjanje pijeska komunalnog podrijetla sa javno-prometnih površina, pločnika i stubišta.

 

7.2. RJ Odvoz otpada iz djelatnosti
U radnoj jedinici "ODVOZ OTPADA IZ DJELATNOSTI" obavljaju se sljedeći poslovi: Prikupljanje, ukrcaj i odvoz tehnoloških otpada iz gospodarskih i drugih subjekata. Čišćenje poslovnih prostora u krugu društva. Čišćenje i odmašćivanje pogona, rezervoara i dr.

 

7.3. RJ Deponij
U radnoj jedinici "DEPONIJ" obavlja se deponiranje i zbrinjavanje otpada, te održavanje deponija. Servisiranje i održavanje strojeva deponija.

 

7.4. RJ Autopark
U radnoj jedinici "AUTOPARK" obavlja se tekuće investicijsko održavanje i servisiranje strojeva, vozila i uređaja. Izgradnja, dogradnja, popravak i održavanje posuda za odlaganje otpada

Vlasnička struktura

 

vlasnickaStruktura.GIF.aspx.gif