ČISTOĆA RIJEKA

Javna nabava do srpnja 2019.

Završeni postupci javne nabave:

Građevinsko obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina i dječjih igrališta, sanacija stjenskih pokosa na javnim površinama i održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke u 2018. godini
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - SJEVER te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - ISTOK te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području Mjesnih odbora- ZAPAD te dobava i postava komunalne opreme

Opskrba električnom energijom

Stabla, grmovi i trajnice

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Dizelsko gorivo EURODIESEL BS

Nabava goriva na benzinskim postajama

Višenamjenski stroj za čišćenje

Sustav tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac

Plastični spremnici za prikupljanje otpada

Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - ISTOK te dobava i postava komunalne opreme

Poštanske usluge

Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području Mjesnih odbora- Istok te dobava i postava komunalne opreme

Usluge osiguranja

Održavanje sustava za otplinjavanje i kondicioniranje odlagališnog plina na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac
 
Stabla, grmovi i trajnice
 
Građevinsko obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina i dječjih igrališta, uređenje parka Vojak i održavanje okoliša i objekata u vlasništu Grada Rijeke
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne ingrastukture na području mjesnih odbora- ISTOK te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora- ZAPAD te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora- SJEVER te dobava i postava komunalne opreme
 
Nabava stroja za usitnjavanje krupnog otpada putem financijskog leasinga
 
Građevinsko obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina i dječjih igrališta, uređenje Parka Vojak i održavanje okoliša objekata u vlasništu Grada Rijeke
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - ZAPAD te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - SJEVER te dobava i postava komunalne opreme
 
Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - ISTOK te dobava i postava komunalne opreme

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Dizelsko gorivo EURODIESEL BS

Plastični spremnici za prikupljanje otpada
 
Usluge dugoročnog financijskog kredita

Nabava goriva na benzinskim postajama

Poštanske usluge

Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN

Građevinsko-obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina u vlasništvu Grada Rijeke

Nabavu za usluge osiguranja

Građevinsko-obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina u vlasništvu Grada Rijeke

Poziv na nadmetanje za postupak stabla, grmovi i trajnice

Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Motorni benzin - kartice

Dizelsko gorivo EURODIESEL BS

Radna i zaštitna odjeća

Polupodzemni spremnici za prikupljanje otpada

Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN

Izgradnja reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga i rekonstrukcija postojećih objekata uslužno servisne namjene

Dugoročni financijski kredit

Košnja javnih zelenih površina

Usluge prijevoza otpada

Poziv za dostavu ponude - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture i javnih zelenih površina i dobava i postava komunalne opreme

Plastični spremnici za prikupljanje otpada

Građevinsko-obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture i javnih zelenih površina i dobava i postava komunalne opreme

Građevinsko-obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture i javnih zelenih površina i dobava i postava komunalne opreme

Izrada i montaža čeličnih postolja za spremnike za otpad

Usluge osiguranja
 
Građevinsko-obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora grada Rijeke
 
Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina u vlasništvu Grada Rijeke
 
Stabla, grmovi i trajnice
 
Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Poziva za dostavu ponuda - zaštitarske usluge

Komunalno vozilo s dvije komore za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada
 
Plastični spremnici za prikupljanje otpada
 
Komunalno vozilo za prikupljanje otpada s javnih površina i održavanje čistoće reciklažnih dvorišta
 
Komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada
 
Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina

Dugoročni financijski kredit za nabavu komunalnih vozila i spremnika za otpad

Stabla, grmovi i trajnice

Komunalna oprema za dječja igrališta
 
Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora i okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke
 
 
Komunalna oprema za dječja igrališta
 
 
Građevinsko - obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora grada Rijeke

Usluge provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije i suzbijanja nepoželjne vegetacije
 
 
Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Plastični spremnici za prikupljanje otpada
 
 Izrada i montaža čeličnih postolja za spremnike za otpad
 
Mikrobiološki preparati
 
Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora i okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke
 
Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora i okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke
 
Dizelsko gorivo EURODIESEL BS
 
Rezervni dijelovi za teretna vozila IVECO
 
Usluge osiguranja
 
Rezervni dijelovi za vozila RENAULT
 
Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN
 
Izrada glavnog i izvedbenog projekta elektrane na deponijski plin i projekta izvedenog stanja na odlagalištu Viševac
 
Usluga crpljenja i odvoza procjedne vode s lokacije Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza „0-1“ ŽCGO Marišćina na gradski uređaj za pročišćavanje
 
Stabla, grmovi i trajnice
 
Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN
 
Prekrivni nasipni materijal
 
Plastični spremnici za prikupljanje otpada

Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s odlagališta Viševac

Izrada i montaža čeličnih postolja za spremnike za otpad
 
Sezonsko cvijeće za jesenske gredice (maćuhice, tratinčice i lukovice tulipana)

Mikrobiološki preparati
 
Usluge provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije i suzbijanja nepoželjne vegetacije

Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora i okoliša objekata u vlasništvu Grada
 
Održavanje javnih zelenih površina (zaštita ukrasnog bilja)

Građevinsko - obrtnički radovi redovnog održavanja javnih zelenih površina, održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora i okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

Nastavak izvedbe sustava za otplinjavanje na Građevini za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza „0-1“ ŽCGO Marišćina

Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Poštanske usluge

Izrada i novelacija aplikativnog software-a u GIS-u

Zglobni utovarivač

Poziv za dostavu ponuda - informatička izobrazba o primjeni ORACLE tehnologije

Poziv za dostavu ponuda - zaštitarske usluge

Stabla, grmovi i trajnice u 2013.g - ponovljeni postupak

Usluga crpljenja i odvoza procjedne vode s lokacije Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza „0-1“ ŽCGO Marišćina na gradski uređaj za pročišćavanje

Radna i zaštitna odjeća, obuća i oprema

Usluga drobljenja drvenog otpada u rasutom stanju nastalog uređenjem parkova i drvoreda te izdvajanjem iz glomaznog komunalnog otpada, uključujući tapecirani namještaj i madrace

Prekrivni nasipni materijal

Ulja i sredstva za podmazivanje u 2013.g.

Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN

Rezervni dijelovi za teretna vozila IVECO

Stabla, grmovi i trajnice

Rezervni dijelovi za vozila RENAULT

Dizelsko gorivo EURODIESEL BS

Usluge dugoročnog financijskog kredita za II. fazu sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac