ČISTOĆA RIJEKA

28. travnja 2014.- 5. sjednica Skupštine Društva

Dana 28.04.2014. godine održana je  5. sjednica Skupštine Društva.
DNEVNI RED SJEDNICE
          
 
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 19.ožujka 2014. godine.
2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2013. godinu.
            2.1. Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu
            2.2. Godišnje izvješće za 2013. godinu
/ Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013.godinu 
/Izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2013. godinu.
/Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5. Razmatranje izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2013. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.
      /Izvjestitelj: Dragan Blašković, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2013. godine.
            /Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštine/.
7. Razno. 
 
 

Donijete se slijedeće odluke i zaključci:
 
Ad.1.
O D L U K A  br. 19.
 
      Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. ožujka 2014. godine.
 
Ad.2.
 
O D L U K A  br. 20.
 
Točka I.
 
            Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2013. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
            1. Bilanca
            2. Račun dobiti i gubitka
            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
            4. Izvještaj o novčanom tijeku
            5. Izvještaj o promjeni kapitala
            6. Godišnje izvješće
 
Točka II.
 
            Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 2.548.304,02 kn, te poslije oporezivanja u iznosu od 1.686.491,67 kn.
            Bilanca na dan 31.12.2013. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 195.143.132,50 kn.
 
O D L U K A  br. 21.
o uporabi ostvarene dobiti za godinu 2013.
 
            Skupština Društva ostvarenu dobit u 2013. godini u iznosu od 1.686.491,67 kn, raspoređuje u zadržanu dobit.
 
            Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2013. godine.
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 22.
 
            Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
 
 
 
 
Ad.4.
 
O D L U K A  br. 23.
 
            Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2013. godinu.
            Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
 
O D L U K A  br. 24.
 
            Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2013. godine.
            Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakon o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
            Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
ZAKLJUČAK
 
Zadužuje se uprava društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva pripremi cjeloviti materijal sa popisom svim odluka i zaključaka donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2013. godine i konstatacijom da li su i kada realizirane, ili ukoliko nisu realizirane navesti razlog njihove nerealizacije. 
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
 
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.